Makomat Sidikiah

Makomat Sidikiah [6]
KH. Hasan Mustafa
Sidikiah

Barang bray mukakeun lawang rasa Rahmaniyah perbawa kapangeranan, tazaliyat, hartina perbawa rasa, sirna adegan gapura: Aeeeh! Naha salam aing euweuh nu ngajawab? Sihoreng teh gapura nyatana siloka, lampu rantuy 99 nyatana asmaul husnq sabagian jamaliyah sabagian jalaliyah, sabagian kamaliyah, ditambahan ku asma kasampurnaan nu taya bilanganana. Tihang tujuh buktina adegan maani Jandela dibuka ku ma nawiyah. Lawang kori timbangan khaof jeung roja’ dibukana ku sosi qisthosi 1 mustaqim. Tangga lima nyatana martabat anu geus kaliwat, kagenep bangbarung Sidikiyah, Kajembaran RaluManiyah: tangkal tanjung nyatana sidrati’1-muntahq kembang seungit kanyataan jamaliyah, kembang burung kanyataan jalaliyah; daun hejo kanyataan jamaliyah, daun kalakay kanyataan jalaliyah; seungitna buah asak kanyataan jamaliyah, buah murag kanyataan jalaliyah. Moal murag buah, lamun asak kembang; moal burung kembang, lamun waras dahan; moal gering dahan lamun hirup tangkal; moal gering tangkal lamun waras akar.
Moal kurbah lamun kurang sidiki,vah; moal sidikiyah lamun kurang sahadahna; moal sahadah lamun kurang ihsanna; moal ihsan lamun kurang solehna; moal soleh lamun kurang imanna; moal iman lamun kurang Islamna.
Dina wawuh, lamun langgeng, jamaliyah; dina wawuh, lamun bengkah, jalaliyah Moal layeut lamun heug-kurang wawuhna. Moal wawuh lamun heug kurang sejana. Moal seja, lamun heug kurang cucudna. Moal cucud lamun heug kurang langgengna. Moal langgeng lamun heug kurang ngandelna. Moal ngandel lamun heug kurang lampahna. Moal meunang wilayah lamun heug kurang ma’rifatna. Moal ma’rifat lamun heug taya iradatna. Moal meunang iradat lamun heug taya istiqomahna. Moal meunang istiqomah, lamun taya mudawamahna. Moal dawam lamun taya tasdikna; moal bisa tasdik lamun taya lampah rasana. Moal hayat lamun taya elmuna; moal elmu lamun heug taya iradatna; moal iradat lamun heug taya kudratna; moal kudrat lamun heug taya santa’na; moal saw’ lamun heug taya basarna; moal basar lamun heug taya kalamna.
Pasebanna, panimbangan ratana jamaliyah-jalaliyah. Ras ku rasa, sir ku sari, nya bibit aing ma’ani, banda asal ma’nawiyah, pusaka ti babaheula,bibit aing ti leuleutik, ma’ani geusan ngabakti, ma’nawiyah, nu ngawula. Jol ti ditu los ka ditu, ti jaman keur Islam keneh, teu samar wiwitaning Rahmanlyah.
Brag nu ngeunah jamaliyah, kana jasad kana nyawa, dunya atawa alierat.
Brag nu teu ngeunah jalaliyah, kana jasad kana nyawa, dunya atawa aherat.
Jamaliyah ngabagjakeun; jalaliyah nyilakakeun. Duanana nyatana Rahmaniyah, henteu luhur handapan, duanana kajadian ti ma’ani, wedalan ti napsiyahan ras ku rasa sir ku sari.
Aeh-aeh! Nyata pisan buktina bibit ma’ani, nyatana kalam ku ucap, nyatana basar ku mata, nyatanasama’ku ceuli, nyatana kudrat ku polah, nyatana iradat ku hayang, nyatana elmu ku nyaho, nyatana hayat ku hirup. Buktina kalam ku nyata, nyatana basar ku tekad, nyatana sama’ ku patut, nyatana kudrat ku undak parentahan, nyatana iradat ku karep, nyatana elmu ku wawuh, nyatana hayat ku eling.
Henteu umum anu nyata henteu katenjo henteu kadenge; henteu umum nu kadenge teu ngajadi; henteu umurn nu ngajadi teu dihaja; henteu umum nu dihaja teu kaharti; henteu umum pangarti lain ti nu hirup, unggal nu hirup boga pangarti, najan leutik cara orok bisa ngenyot; unggal nu ngarti boga kahayang, najan saeutik, cara budak hayang disalinan; unggal kahayang kudu kasorang, cara budak hareudangeun dimandian.
Unggal-unggal nu ngadenge sok katenjo, masih anggang, da lain ngadenge urang. Unggal-unggal nu ngadenge sok gumelar, kumawula kana dedengeanana; mana bukti ge ku paningal, mana nenjo ge ku pangdenge, mana ngadenge ge ku kabisa, mana bisa ge ku pakarepan, mana karep ge ku pangarti, mana ngarti ge ku hirupna, perbuka teh rasa kapangeranan.
Majarkeun teli hese nyiar rasa ka-Allah-an, meureun bae kapan rasa teh perbuka, puguh eukeur cek rasa tacan kasorang, aya rasa nu percaya ngaranna, anu matak nanyakeun: Mana sipatna?
Cara budak kabita ku ngaran amis, be unang bae digantian ku nu liati; anu gering kabita ku sarikaya beunang keneh digantian ku jalabria. Ana hayang perbuka ku sipat aya, ari manggih anu aya oge dieuweuh-euweuh, sabab enya aya tea mah, tapi anyar, anu disiar anu aya lain nu anyar. Ana hayang perbuka sipat ku hirup, aya ge hirupna di lain-lain, sabab enya hirup tea mah, tapi anyar, nu disiar nu hirup lain nu anyar. Ana hayang perbuka sipat harti, aya oge pangarti dilain-lain, sabab enya harti tea mah, tapi anyar, nu disiar pangarti lain nu anyar. Ana hayang perbuka sipat hayang, manggih kahayang dilain-lain, ‘sabab enya hayang tea mah, tapi anyar, nu disiar kahayang lain nu anyar. Ana hayang perbuka sipat pangdenge, ana manggih dilain-lain, sabab enya pangdenge tea mah, tapi anyar, nu disiar pangdenge lain nu anyar. Ana hayang perbuka sipat paningal, ana manggih paningal dilain-lain, sabab enya paningal tea mah, tapi anyar, nu disiar paningal lain nu anyar. Ana hayang perbuka sipat pangandika, ana manggih, enya ge dilain-lain, sabab enya pangandika tea mah, tapi anyar, nu disiar pangandika lain nu anyar.
Henteu nyaho kajadian ku ma’ani, sipatna-kapangeranan, nu dirriaksud hayang kajadi-an ku, enggeus bukti ge dilain-lain. Leuheung meueus manggih dat mana sipatna? Leuheung meueus manggih sipat mana asmana? Leuheung meueus manggih jalma naon pangabisana? Leuheung meueus manggih pangabisa jalma, saha ngaranna? Ari ieu nyaho ngaran memeh polah, manggih polah nanya mana nu bogana? Keur pahili teh jeung lila. Enggeus harti nanyakeun mana nu bogana polah, atuh nanjak tibalik buta ka sari. Na iraha pinimueun tapak ma’ani Pangeran?
Lamun teu imeut leukeun nungtik nu leutik saruni moal kaur, halangan ku nu nandangan. Pangkandelna kapindingan jalaliyah. Nu matak dumohal-mohal sipat Pangeran nyalahan, tapi moal kapanggih nandang sorangan, di ayana ge ditudingkeun ka nu lian. Peupeuriheun nu ngajadi sakahayang, geura atuh kajadian tudingkeun ka Gusti Allah. Lamun henteu kitu iraha atuh manggih nu jieunan Allah ta’ala? Ari basa enggeus maksa, make dohirna jieun si Anu, batinna damelan Allah ta’ala. Henteu umum pangarti henteu ngajadi, kahayang henteu kasorang. Henteu umum pangrungu taya rungueun, henteu umum awas taya tingalieun; henteu umum kalam taya parentahan; henteu umum titaheun henteu dititah: henteu umum tenjoeun henteu ditenjo; henteu umum dengekeuneun teu didenge; henteu umum pagawean teu dipigawe; henteu umum hartikeuneun henteu kaharti; henteu umum pikarepeun teu dipikarep; henteu umum hirup taya jajadina; henteu umum nitah ka lain titaheun, henteu umum nenjo ka lain tenjoeun; henteu umum ngadenge ka lain dengeeun; henteu umum migawe lain pigaweeun; henteu umum ngarti ka lain hartikeuneun; henteu umum inget lain ka ingetkeuneun. Ieu kabeh paraji enggeus ngawangsit basa aing keur diteukteuk ari-ari; lain niat paraji, najan teu harti, ngan dipaksa ku parentah kalamullah. Beunangna kalam digugu, asal ucap ditampanan ku pangrungu, pangrungu ngirim ka ati, ati kasukana ngawula. Nu sarua kabuktian jamaliyah, nu sulaya kabuktian jalaliyah. Buktina kalam ku nyata, lain lantaran pangucap, didengekeun ku jasadna, lain lantaran ku ceuli. Anu ngeunah kanyataan jamaliyah, nu teu ngeunah kanyataan jalaliyah. Nyatana basar ku mata, awasna ngirim ka ati, ati nu marentah jasad kana ngeunah kanyataan jamaliyah, teu ngeunahna kanyataan jalaliyah.
Ieu asal yakin ati, disadakeun ku ucapna, didenge ku ceuli aing, ana datangkana ati aya sieun aya ludeung, aya ngeunah aya Itenteu, aya ngandel aya henteu, eta kapangeranan kabeh. Ari ngeunah kanyataan jamaliyah, nu teu ngeunah kanyataan jalaliyah. Anu matak geus jadi basa Gusti Allah ngandika henteu ku ucap, ningali hanteu ku soca, ngarungu hanteu ku cepil; ari ngomong ka Allah lain ku ucap, ngadeuleu ka Allah lain ku mata, ngadenge ka Allah lain ku ceuli.
Sugan tea mah batu ragrag ka lebak, cai ngocor ka hilir, lain sabab ngawula ka kalamullah, sihoreng teh batu ragrag kumawula, cai ngocor kumawula, seuneu teurak kumawula. Sakapeung mah cai leuleuy henteu tanggeung, seuneu pareum batan teurak, eta keur dicaram ku kalamullah Aing-aing, itu-itu! Ngadu elmu pada elmu, ngadu hayat pada hayat.
Astagfirullah! Karek wawuh kana polah, tacan yakin kana bukti. Mimiti ti jaman Islam aing nyaho di ngaran, disebutan tamba poho di ngaranna. Nyaho kana polah jamaliyah, jalaliyah, masih keneh aing-aing itu-itu. Datang ka aing ti ditu, datang ka ditu ti aing. Wawuh moar pahili ngaranna, moal pahili milikna. Lamun padu, aing pisaksieunana. pisebut lain anuna, cek aing puguh anuna, wani sumpah euweuh deui nu boga, kajaba ti Gusti Allah. Lebah dieu nyembah, sabab era ku sipatna. Kakara nyaho di samping, henteu kanyahoan ninunna; kakara nyaho di kejo, henteu kanyahoan ngejona; kakara nyaho di pare, henteu kanyahoan nyawahna; kakara nyaho di panas henteu kanyahoan nyundutna; kakara nyaho di tiris henteu kanyahoan iuhna; kakara nyaho di beurat, teu kanyahoan nindihanana; kakara nyaho di hampang, teu kanyahoan ngajungjungkeunana; kakara nyaho di eungap, teu kanyahoan nyedekkeunana; kakara nyaho di lega, teu kanyahoan anggangna; kakara nyaho di sieun, teu kanyahoan ambekna; kakara nyaho di ludeung, teu kanyahoan di sabarna.
Aeh! Sugan teh jamaliyah sok nyorangan, jalaliyah sok nyorangan. Singhoreng teh bareng satata satingkah. Bulan caang ti peuting ku jamaliyah, bulan teu caang ti beurang ku jalaliyah; poe poyan ti beurang ku jamaliyah, poe iuh ti peuting ku jalaliyah; cai tiis keur halabhab ku jamaliyah, cai tiis keur tiris ku jalaliyah; aing ngucap katarajang jamaliyah, aing pireukatarajang jalaliyah; aing awas katarajang jamaliyah, aing lolong katarajang jalaliyah; aing ngadenge katarajang jamaliyah, aing torek katarajang jalaliyah; aing nyaho katarajang jamaliyah, aing teu nyaho katarajang jalaliyah; aing hirup katarajang jamaliyah, aing paeh katarajang jaialiyah; aing ngagugu katarajang jamaliyah, aing teu ngagugu katarajang falaliyah; aing wawuh katarajang jamaliyah, aing teu wawuh katarajang jalaliyah; aing inget katarajang jamaliyah, aing poho katarajang jalaliyah; aing aya katarajang jamaliyah, aing euweuh katarajang jalaliyah; aing bisa katarajang jamaliyah, aing teu bisa katarajang jalaliyah; aing daek katarajang jamaliyah, aing embung katarajang jalaliyah Nu matak nu wawuh sok henteu heula; anu matak nu pasea sok wawuh heula; anu matak nu inget sok poho heula; anu matak nu poho sok inget heula.
Aeh, naha aing katalimbeng? Naha bet jamaliyah jalaliyah masih aya keneh mangsa? Atuh lain ka-Allah-an make mangsa make enggon; kapan bareng taya heula pandeurina. Asma buktina nya sipat; sipat buktina nya dat. Ari sipat di mangsana; ma’ani aya mimiti, sipat aya wekasan, atuh ngablu. Kapan sampurna teh ulah aya panganggeusanana, ulah aya mimitina, bisi lain ka-Allah-an. Aeh kapan nyata tiris bari panas, kapan panas bari tiris; kapan bisa bari teu bisa, kapan poho bari inget; kapan paeh bari hirup, kapan aya bari euweuh. Moal poek lamun seug unggul caangna, moal caang lamun seug unggul poekua; moal nyer lamun seug unggul henteuna: moal ngeunah lamun seug unggul nyerina. Kapar geus jadi basa: perang sajeroning kurungan, pasea taya tungtungna. Lain aya pada aya, lain euweuh pada euweuh, lain pinter pada pinter, lain bedas, pada bedas; lamun kitu mustahil aya dua babarengan, kumaha pitohideunana? Puguh kitu tea mah, ku aing moal kaharti, lamun tacan jeung perbuka. Jadi babasan nanjak neang landeuh, da nyata di aing dijurukeun ku indung, hulu heula; nanjan ngawawuhan; ari paeh mimitina suku heula, paribasa mudun pinanjakeun nanjak pimuduneun deui, amit mundur rek wangsul ka kalanggengan. Bongan aing nyaba kana kaapesan, teu bisa mapatkeun sipat, miligentikeun ma`ani, geus perbawa lain di jaman sorangan.
Ieu kabeh dipaksa ku kalamullah, mun nyebut aya ka nu euweuh, nyebut euweuh ka nu aya; nyebut poek ka nu caang, nyebut caang ka nu poek; nyebut gede ka nu leutik, nyebut leutik ka nu gede; nyebut panjang ka nu pondok nyebut pondok ka nu panjang;-nyebut heurin ka nu lega, nyebut lega ka nt heurin; nyebut lila ka sakeudeung, nyebut sakeudeung ka nu lila; nyebut awa ka ahir, nyebut ahir ka awal; nyebut hirup ka nu paeh, nyebut paeh ka nu hirup nyebut dohir ka nu batin, nyebut batin ka nu dohir; nyebut samar ka nu nyata nyebut nyata ka nu samar. Bongan saha? Bongan aing! Da bubuhan uluhiyal dieunteungan insaniyah! Ajsadiyah dieunteungan arwahiyah! Duniawiyah diunteungan uhrowiyah! Tangtu pisan kencana jadi katuhu, katuhu jadi kenca tapi maksa dibuktikeun ku kalamullah Geuning aing ti barang gubrag ti indung patunjang-tunjang! Cacak jasad pada jasad, komo teuing lamun jasad jeunl nyawa! Dunya dibanding aherat! Keur cicing di ubudiyah ngeunteung kauluhiyah. Ari basa ti baheula tibalik buta ka sari, hulu dijieun suku, suku dijieun hulu; paribasa dohirna mah isin ku kersa andika, batinna mah isin ku Robbul ‘alamin; dohir tobat ka sampean, batin ka Pangeran.
Naha make mamawa Pangeran! Lamun lain dipaksa ku kalamullah mah ti bubudak sok nyaah ka nu nyaaheun, sok sieun ku saluhureun. Bet menerar rasa lain ku pangwarah, anging dipaksa ku kalamullah. Paribasa: indung bapa geus teu aya. Enya teu nyaho di indung; basa indung basa bapa, tamba pahil jeung deungeun-deungeun, kanyataan wadah asaling ma’ani. Ingkeun bae, lila lila oge boga rasa, nu adam moal gumelar. Horeng aing teu indungan teu bapaan Henteu umum pada-pada baranahan, henteu umum handalam henteu huisan henteu umum orok henteu geus huisan; henteu umum duwegan henteu butuhan henteu umum caruluk henteu lahangan; henteu umum memeh kolot budal heula; henteu umum jaga bet baheula heula; henteu umum make aya euweut heula; henteu umum aherat make dunyaan heula;henteu umum isuk make sore heula; henteu umum sore make isuk heula. Paribasa: Titis tulis ti jaman ajali bongan caang make dipoekan heula. Rarasaan perang sajeroning kurungan teh anyar-anyar, bongan make kapindingan heula. Sugan tea mah ahadiyat teh baheula, sihoreng teh teu umum paheula-heula. Panyana teh ludeungan teh kudu ka leuweung, sihoreng ati mah borangan bae; panyana teh nineung teh kudu ka deungeun, sihoreng asih mah ka sorangan bae. Paribasa kudu nyaah ka sasama, enyana mah kudu nyaah ka badan sorangan. Ari jasad katuhu nyaah ka kencana, bisi jadi ngeunah taya teu ngeunahna; nyawa ngeunah nyaah kana teu ngeunahna; mana nyata katuhu keur kahormatan, mana nyata kenca keur kahinaan; mana nyata katuhu jalan sawarga, mana nyata kenca jalan ka naraka; mana nyata wawuh datang ti katuhu, mana nyata teu wawuh datang ti kenca; mana nyata tampa buku alus datang ti katuhu, mana nyata tampa tulis goreng ti kenca; mana nyata ludeung ku disingsieunan, mana nyata maju soteh dipuntangan. Paribasa pasea pada sasama, enya pisan pasea jeung sasamana. Eleh kaleutikan jamalivah meunang kagedean jalaliyah. Paribasa nya bali geusan ngajadi, enya pisan batur jadi pada jadi. Paribasa banjar karang pamulangan, enya pisan balik ka lembur sorangan. Era pisan nyebut oge pamulangan, sieun majar betah keur di pangar.jangan; era pisan nyebut oge panganjangan, puguh aing aya di lembur sorangan. Paribasa nya balik ka geusan ngajadi, enya pisan entas poho kana eling. Paribasa pikir mah ka mana-mana, lain indit ngan ati keur ngalalana. Paribasa mulang ka rahmatullah, setan oge jaga mah inna lillahi, pada boga rasa da teu meunang henteu, mana kudu eling, poma ulah henteu.
Lebah dieu rek mancat kana gelaran kurbah atawa kaparek sabanda saboga.

0 komentar:

Posting Komentar

Cara Memberi Komentar:
1. Isi Komentar Anda di kotak yang tersedia
2. Beri Komentar Sebagai: Klik Name/URL dan masukan Nama dan Alamat web anda
3. Kemudian klik Poskan Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger