Makomat Islam

Makomat Islam [1]
KH. Hasan Mustafa
Islam (ti Kenca, Perbawa Iblis)

Barang brag gumelar dina rasa ka-Islaman, ku perbawaning Iblis ti kenca, wawatekna belet, guru bukti saharita: Kumaha? Hade lampahkeun atawa montong? Tapi buktina sarua bae, anu ngalakonan henteu jadi untung, anggur sahadena jalma kaparentah batur, ku badan tambah hina ngalakonan nu taya kauntunganana, anggur matak rugi: badan diruksak kangeunahanana. Banda dikaluarkeun taya kagunaanana. Dening kolot atawa guru atawa ulama, meureun bae da ngarah aing ulah mancangah, supaya boga kaserab. Balukarna banda loba dikurangan, badan mulya dihinaan, rasa keur ngeunah disangsara, padahal taya ladangna. Ari. urang nu disiar, kauntungan kamulyaan. Turug-turug kolot sok nyaritakeun barang nu taya buktina, majar eta gawe dipuji’ ku Gusti Allah, timbalan ‘Rosululloh, aya dina Qur’an, bawa Malaikat Jabrail. Tuluy nyaritakeun poe panganggeusan, papasten ngeunah jeung teu ngeunah, eta ti Allah ta’ala. Padahal diandel kitu, hanteu diandel kitu keneh, sumawonna ana nyaritakeun naon-naon nu hanteu katenjo ku mata, hanteu kadenge ku ceuli, hanteu karasa ku rasa, eta mah beuki mutuh teu perluna; dene kapanggih atawa karasa eta mah montong dicaritakeun deui, da manehna ge nyaritakeun beja dibejakeun deui. Lamun aya, tanda untung anu ngandel, rugi nu hanteu ngandel; meujeuhna urang milih-milih, mana anu jadi kauntungan?

Lebah dieu batan maju anggur mundur kana kufur, tina ngawula ku badan, tina ngawula ku ati. Lamun henteu digugu, dedewa moal weleh-weleh engke ngagokan dina gelaran iman. Rasakeun bae hanteu beunang di dieu sugan di ditu, da bongan wangkelang henteu beunang ku pituah nu ngeunah. Rasakeun bae da moal burung ngulampreng deui ka dieu, satungtung hirup mah.

Islam (ti Katuhu, Perbawa Kapangeranan)

Barang brag pisan gumelar dina rasa ka-lslaman ku perbawa kapangeranan ti katuhu, mending lakonan atawa montong? Tapi buktina sarua bae, nu ngalakonan tara meunang kauntungan, nu henteu ngalakonan tara jadi karugian atawa kacilakaan. Cek rasa ati: Aaaah! Mending dilakonan da papatah kolot jeung baraya-baraya, lamun daek milampah Islam, jadi rempug jeung batur-batur bangsa sorangan, tur meunang kapujian “jalma hade”, ngaregepkeun kana papatah. Tur taya bayana nu wayahnaan: salah, bener, – kumaha nu papatah bae, sabab henteu salah nu milampah darma ngawula ka papatah, henteu umum disalahkeun, sabab daekeun ngarasa hina tur ku badan cape, ku banda rugi. Taya nu dibeuli-beuli, kajaba darma papatah. Lebah dieu tacan nyaho di aherat, tacan sieun ku siksaan aherat atawa hayang kana ganjaran aherat. Ieu mimitina ngadu rasa pada rasa; samangsa geus ngadenge carita nu papatah darma nepikeun parentah ti Gusti Allah nu ditulis dina Kitab, pokna para ulama, tina timbalan Rosululloh, tina Qur`an, nu dibawa ku Jabrail. Ti dinya sereset ngandel, enya meureun, moal kolot lamo ngomong, tangtu paribasa “kembang sok jadi buah”. Aaaah, andel bae, ayana Allah, sabab caritana aya; ayana malaikat, sabab Qur’an oge bawa malaikat, cenah; ayana Kitab, sabab Rosululloh mawa Qur’an; ayana poe-panganggeusan, sabab caritana aya; ayana papasten nu ngeunah henteu ngeunah kana badan kana ati, sabab eta kabeh ti Gusti Allah ta’ala. Sumawonna caritana ngan eta bae, sanajan caritana kolot, nyaritakeun nu bakal kapanggih jaga, atawa caritaan naon-naon nu henteu kapanggih ku aing, dipercaya bae, sabab sahadena jelema ngabohongkeun kana caritaan kolot, nu legok tapak loba pamanggihna.

Tah lebah dieu geus tepi kana gelaran Islam ku badan iman ku ati; tereh mancat kana gelaran iman.

0 komentar:

Posting Komentar

Cara Memberi Komentar:
1. Isi Komentar Anda di kotak yang tersedia
2. Beri Komentar Sebagai: Klik Name/URL dan masukan Nama dan Alamat web anda
3. Kemudian klik Poskan Komentar

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger