Ngaji Tina Pawayangan

(1)

DEWALA & CEPOT

(B. SUNDA)

Cepot: lamun maneh ngaku ajengan, dewek rek nanyakeun pertanyaan ka silaing..!

Dewala: nanyakeun naon?

Cepot: aya nunyaritakeun euy.. tentang Bid’ah, yen sakabeh Bid’ah etateh dholalah, (finnar) jadi pinarakaeun.

Dewala: heueuh..ari kitu?

Cepot: naha etateh heueuh..?

Dewala: nya heueuh..! bid’ah mah dholalah, pinarakaeun.

Cepot: sakabeh?

Dewala: pikir ku urang, naon anu bakal pidorakaeun tina sakabeh, eta Bid’ah. Tanyakeun heula ari Bid’ah teh naon?

Cepot: naon Bid’ah teh?

Dewala: ngurangan atawa ngaleuwihan kana hiji perkara nu geus ditangtukeun ku pangeran jeung ku rasul-Na.

Cepot: oh.. jadi Bid’ah teh kitu?

Dewala: heueuh..bid’ah teh kitu.

Cepot: pinarakaeun etateh?

Dewala: pinarakaeun.

Cepot: kumaha etateh?

Dewala: urang nyokot garis besarna weh.. urang cokot globalna. Heulaanan ulah waka nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang, ulah waka mikiran batur.

Cepot: naon?

Dewala: yeuh bid’ah nu aya dina diri sorangan heula

Cepot: diantarana?

Dewala: ulah dileuwihan jeung ulah dikurangan. Dina diri urang aya hate, tah ari hate teh wadah.

Cepot: wadah naon? Wadah ci kopi?

Dewala: lain..! na.. kanu hakaneun wae iyemah..

Cepot: dewek mah inget ka babaturan euy.. ngomongnateh kana hakaneun weh…! Jadi ari hate teh wadah? Wadah naon?

Dewala: wadah sagala rupa, ngan tidieu geus ditangtukeun, hate teh kudu diisian ku welas asih, ridho ikhlas, jeung ku sumerah pasrah.

Cepot: hate teh kudu diisian ku welas asih, ridho ikhlas. Jeung ku sumerah pasrah.

Dewala: heueuh.. lahaulaa katerangannana. Daya jeung upaya, anging gusti nu kagungannana. Jadi urang mah kudu tetep, eta hate teh diisian ku ridho ikhlas jeung sumerah pasrah. Tah lamun aya jelema nu ngaleuwihan ridho ikhlas tina hatena.. eta Bid’ah.!

Cepot: bid’ah kumaha?

Dewala: heueuh lewih..

Cepot: jadi?

Dewala: contona: ieu ikhlas ridho, derr weh diancikan ku ngewa, sirik pidik ka batur, tah eta finnar, pinarakauen. Sakabeh eta Bakal jadi ka naraka, ceulina, pangdengena,panempona, Contona kieu lah, seperti aa jeung kuring, aa teh jorojoy weh aya ngewa dina hate, ka kuring..! tah lamun eta hate aa geus kaancikan ngewa ka kuring, dimana kuring ngomong, teu sudi ngadenge omongan kuring, berate geus nyilakakeun kana ceuli aa, dimana ningali rupa kuring, aa geus embung nempo kana pangrupa kuring, berate geus nyilakakeun kana panon aa. Najan kuring make minyak seungit nu pangseungitna, aa moal daek ngambe kuring, berarti geus nyilakakeun kana pangambe aa. Jadi eta anggota badan anu aya dina awak aa,kabeh bakal ngasaan panasna seuneu naraka.

Cepot: eleuh..euleuh..!

Dewala: tah kitu.

Cepot: jadi lamun nyaci kabaturteh..

Dewala: geus bid’ah, geus ngaleuwihan tina ridho ikhlas, sedengkeun ka batur kudu muji, ngahormat, handap asor, tawadho tea. ayeuna dileuwihan ku dirina, ngewaan jeung syirik pidik.

Cepot: heueuh nya euy…!

Dewala: helaanan dina diri sorangan, tuluy kaituna.

Cepot: naon euy?

Dewala: pokonamah sakur nu bid’ah eta pinarakaeun.

Cepot: apan aya bid’ah hasanah?

Dewala: ah da kuringmah keur ngomongkeun bid’ah dholalah, lamun bid’ah hasanah beda deui jalurna.

Cepot: oh kitu nya euy..

Dewala: tah lamun urang ridho ikhlas, sumerah pasrah kanu pengabdian ka pangeran, ulah kaancikan ku sirik, pidik, jail, kaniaya, iren, pangasten, dudupak, rurumpat, ngumpat, simuat, ujub, takabur, nyaci, maki, jeung pedit.

Cepot: o..oh

Dewala: tah kuring inget kana hiji riwayat, aya hiji Nabi nu haying guguru ka Nabi Khidir.

Cepot: Nabi Musa kitu?

Dewala: heueuh.. tah saur nabi khidir, ‘heug guguru ka kami, ngan ulah loba nu ditanyakeun, jeung ulah loba nu dinahakeun.’ Hiji mangsa aya budak nu keur ulin, eta ku nabi Khidir budak the dipaehan, eta nabi Musa teh naroskeun ‘naha budakteh dipaehan?’ ‘cicing, apan tadi oge ulah loba nganahakeun..cicing weh guguru ka kami mah.!’ ceuk nabi khidir teh.

Cepot: uluh..uluh.. maenya budak dipaehan euy?

Dewala: tah aa ge nanyakeun gening, cicing dengekeun heula weh da can ngarti. Tuluy aya kapal nu geus loba muatannana, tah eta kapal teh di tibrosan ku nabi khidir neupi ka ngelelep, atuh muatan teh sing garajleng.

Cepot: disisi kapalna?

Dewala: heueuh disisi, rek indit. Tah didieu piker ku aa..! ceuk nabi khidir bieu, ulah loba maenyakeun jeung ulah loba nganahakeun, sing horeng nitah mikir. Ulah maenya jeung dinahakeun ieu kaagungan pangeran teh, tapi kudu mikir urang

Cepot: mikir the lebah nu manana tah?

Dewala: heueuh mikir, tapakur tea.

Cepot: ari eta budak nu dipaehan tea?

Dewala: ieu budak geus gedena bakal jadi jalma nu kafir, tuluy bakal maehan indung bapana, matak mening dipaehan weh ayeuna..

Cepot: atuh etamah elmu ka ma’rifatan euy, jadi nabi khidir mah waspada kanu bakal datang?

Dewala: kahiji kitu.

Cepot: ari eta kapal nu di tobrosan?

Dewala: tah ieu kapal teh, engke di tengah laut bakal aya nu ngabajak, jeung bakal dikelelepkeun, matak mening ayena weh ditobrosan. Ameh teu cilaka.

Cepot: oh jadi nabi khidir mah apal kana kajadian nu bakal datang? Atuh ngaramal kitu mah? Nujum tea.

Dewala: lain..! tah eta teh sing jadi elmu keur urang.

Cepot: elmu kumaha?

Dewala: kieu. Budak pangna dipaehan bakal ngaruksak. Tah dina wujud urang oge aya lampah bubudakeun, geuwat eta laku lampah bubudakeun teh geura bunuh..!

Cepot: oh kudu dipaehan?

Dewala: ganti ku kadewasaan. Sabab lamun urang tutuluyan bubudakeun, bakal cilaka.

Cepot: oh……jadi urang teh kudu geus dewasa

Dewala: kudu geus dewasa, kudu geus dibunuh eta laku lampah bubudakeun teh.

Cepot: jadi ulah bubudakeun.

Dewala: kahiji.. kaduana hirup ulah di perbudak ku dunya.

Cepot: jadi ulah diperbudak ku dunya?

Dewala: ulah..! malah aya katerangan, ceuk pangeran ‘ya dunya… geura perbudak kumaneh, eta manusa-manusa nu salilana sujud kamaneh!’ nu matak loba jelma nu diperbudak ku dunya, jeung dulur neupi ka teu akur, jeung baraya neupi kaparasea, loba nu papisah alatan rizki, sieun teu kabagean hakaneun, sieun teu kabagean rizki.

Cepot: alatan diperbudak ku dunya?

Dewala: heueuh.. matak aya katerangan hiji deui, ‘ya dunya..geura ngabakti meneh ka manusa-manusa, anu salilana ngabakti ka kami!’ kitu dawuhan pangeran

Cepot: jadi dunya bakal sujud ka urang teh lamun urang?

Dewala: lamun urang geus bakti ka pangeran.

Cepot: ah rek bakti atuh ah ayeunamah..

Dewala: syukur… ngan ulah kapaksa. Matak ancikan eta hate teh ku ridho ikhlas, jiga ceuk dewek tadi. Ulah dileuwihan! Bid’ah tea.

Cepot: heueuh. Terus aya deui, soal kapal tea.

Dewala: tah.. supaya salamet engke ditengah, ditengah-tengah gonjlang-ganjlingna dunya, supaya istiqomah, geuwat eta muatanteh geura laloncatan ti ayeuna keneh, eta muatan anu aya dina diri urangteh.

Cepot: diantarana?

Dewala: geura tobroskeun eta liang-liangna, geura bere jalan eta muatan sina laluncatan.

Cepot: diantarana?

Dewala: nyaeta nafsu sarakah, jeung jiga nu ceuk kuring bieu: sirik, pidik, jail, kaniaya, iren, pangasten, dudupak, rurumpat, ngumpat, simuat, ujub, takabur, nyaci, maki, jeung pedit. Tah kitu, geura kencarkeun muatan nusakirana bakal ngaburatkeun ka urang teh.

Cepot: nyaan nya euy, Jadi riwayat-riwayat para nabi teh merupakan komitmen moral keur urang.

Dewala: heueuh.

Cepot: paingan.. aya katerangan “inna dina indallahil islam” agama nu dipikaridho ku Allah teh anging Islam. Islam teh salamet nya euy? Salamet dirina, bisa nyalameutkeun ka batur, numatak lamun urang islam dordar parasea silih siku silih sigeung alatan tina beda paham teh?

Dewala: etateh sumogol.. ulah dipaseakeun, dalain keur pasea, da agama mah lain keur pipaseaeun, tapi keur gaweeun.

Cepot: jadi urang teh ulah diperbudak ku dunya, ulah bubudakeun, geus kudu dewasa, jeung ulah pinuh muatan tina awak, nyaeta nafsu nu bakal picilakaeun.

Dewala: tah kitu.

(2)

SEMAR, CEPOT & DAWALA

Semar: sacanggih-canggihna jaman kiwari moal leuwih canggih tibatan pangeran. Naon geuning nu bisa ngobrol tina jarak jauh?

Cepot: HP.

Semar: tah eta…!. Make bisa mindahkeun program, tina HP ieu kana HP nulain ngaliwatan dibukana blutooth. Apal silaing blutooth?

Cepot: apal..!

Semar: naon?

Cepot: ari panon gede teuing..

Semar: bolotot atuh eta mah…!. Blutooth teh bisa mindahkeun program, tina HP ieu kanu HP lain tanpa ngaliwatan kabel. ku silaing dianggap canggih…? Da dewekmah seuri..

Cepot: naha?

Semar: milyaran tahun pangeranmah geus kitu..!

Cepot: iraha..? ayana ge karek ayeuna

Semar: heueuh jelemamah.

Cepot: ngan karek panggih ayeuna, padahal pangeran mah geus tibaheula..?

Semar: heueuh.!

Cepot: contona?

Semar: contona: hiji indung jeung bapa mapatahan budakna, ceuk indung teh ‘jang.. tah ieu hayam, jang.. tah ieu meuri’, pindah weh kana otak budak, tah make kabel naon?

Cepot: eh… enya..nya..!

Semar: sok siyah canggih mana?

Cepot: cetek geuning jaman canggih kiwari mah, dibandingkeun tanda-tanda kaagungan jeung kakawasaan Allah?

Semar: nya..?

Cepot: muhun.. bapa..! ari baheulamah geuning urang kampung, lamun anakna jauh teh, misalna di Sumatra, ari nelpon teh make seeng, ‘jang geura balik..!’

Semar: balik budakna?

Cepot: maot..!

Semar: jurig siyah..!

Cepot: tapi naha geuning jalma teh loba nu hubbuddunya ieu teh, jadi poho kana kaakheratan, samarukna bakal langgeng manehna hirup di dunya teh. Sabab pangarti nu jadi ciri, kagagahan anu rongkah, kapangkatan nu dipiwegah, geuning percuma tanpa dibarengan ku kaimanan jeung kataqwaan kanu kawasa..

Semar: ha..ha..ha..

Cepot: lain seuri..!

Semar: hiss..! sia mah dipujiteh.

Cepot: sakapeung abdi sok ngalamun, yen hayang jadi pagawe tetap teh he..se.., malahan panglamar mah panglamar kaditu kadieu, hayang digawe teh kudu nyogok heula geuning jaman kiwari mah, kadang sogokan asup.. digawemah teu tulus. Ripuh.. pa hayang jadi pegawe tetap teh.

Semar: hayang teu ripuh?

Cepot: kumaha?

Semar: ulah hayang jadi pegawe tetap..!

Cepot: tapi?

Semar: kudu tetap digawe..!

Cepot: anjir…

Semar: aya buruan kararotor bersihan, usum halodo runtah-runtah durukan, keun disebut nugelo ge..! terus..bekerja, terus pengabdian. Bisana makmur ieu Negara, lamun manusa-manusana berkualitas. Ari manusa nu berkualitas teh nyaeta anu tetap digawe. Tetap dina pengabdian.. tah eta aral… tah eta subaha.. jeung loba teuing ku lamunan.

Cepot: jadi kudu tetap digawe hirup mah?

Semar: heueuh..! tingali tina al-fatihah, saacan “iyyakanasta’in” naon heula?

Cepot: iyyaakana’budu.

Semar: pengabdian heula ujang..! ujug-ujug menta weh ka pangeran..! ibadah tara, digawe embung, shalat teu daek, da kandel kulit beungeut etateh. Ari menta terus ka pangeran. Ari digawe embung. Ari memeh ka dunya, sia heula mana jeung sampe?

Cepot: rek nanya weh ka bapa, ari saencan kuring ka dunya, sampe geus aya?

Semar: enggeus..!

Cepot: berati heulaan sampe..

Semar: naha atuh menta deui, menta deui ka pangeran? Kari melak..!

Cepot: ari tanahna teu boga?

Semar: di tanah batur..! lamun hayang beunghar, deukeutan nu beunghar..!

Cepot: da nu beungharna pedit..

Semar: bongan siana pedit..!

Cepot: ari kuring pedit naon?

Semar: pedit ku tanaga..

Cepot: eh.. heueuhnya..

Semar: ulah waka nyebut pedit kabatur, lamun sia can bageur.

Cepot: eh..

Semar: ulah aral…! Ayeuna urang udag ka raja, raja maot, bawa ku sia mayitna ka pasar, heug tawar-tawarkeun, ‘bilih aya nu bade mayit raja, kanggo kenang-kenangan’ bakal aya nu meuli?

Cepot: moal.

Semar: tah ayeuna bandingkeun jeung bangke teri, hargaan mana? Bari lauk pangleutikna.

Cepot: hargaan teri..!

Semar: tah gening..!

Cepot: alah… neupi eta pikiran kolot kadinya. Nuhun pa ah.. ditampi ku boncel hiji, kumaha yeuh boncel dua? Meuni euweuh komentar..

Dewala: ah kuringmah narima papatah weh.. ti kolot. Cirina manusa teh anu daek di papatahan, jeug daek mapatahan, lamun teu kitu, rametuk…!

Cepot: tah ayeuna kieu yeuh nyonya igun.!

Semar: coba…. Ka kolot nyebut nyonya igun sia mah..

Cepot: ayeuna kumaha yeuh mikiran diri.

Semar: naon?

Cepot: BBM naek. Eukeurmah bencana alam tiditu-tidieu, di wetan keur diomean, beledug di kulon. di kulon can beres, geus bijl deui di kidul. Can di timpa ku BBM naek. Ripuh kuring the, jadi kudu kumaha atuh..?

Semar: tah eta nu matak nyusahkeun diri the “kumaha”

Cepot: asa harengheng kudedengean.

Semar: yeuh.. sakur anu datang.

Cepot: sakur anu datang.

Semar: kana diri.

Cepot: kana diri.

Semar: eta ibadaheun teh deuleu…!

Cepot: kumaha?

Semar: BBM naek, tingkatkeun gawe silaing..! jalma iman jeung taqwa, dimana datang rugi iobar, dimana datang untung syukur. Setiap datang perkara, eta pigaweeun. Contona: ceuk katerangan, ari sungut anjing teh najis, dimana urang kaletak ku anjing maka kudu dikumbah ku cai 7x dicampur ku taneuh

Cepot: najis mugholadhoh tea?

Semar: heueuh.! Ieumah diletak ku anjing, ngadon dipaehan anjingna, apan ceuk katerangan, kumbah ku cai 7x make taneuh. Tah lamun dikumbah, artina gawe, meunang ganjaran. Coba lamun teu diletak, aya pigaweeun?

Cepot: euweuh..!

Semar: euweuh deuleu…

Cepot: anjir…! Aya kitu aki-aki, paingan montok wae. Jadi singhoreng, sakur perkara nu datang, eta pigaweeun teh..?

Semar: heueuh.

Cepot: eta di Negara Indonesia, ri..but weh jeung rebut. Demo dimana-mana.

Dewala: eh..alus. da demokrasi. Emang kuduna.

Cepot: apal aing ge demokrasi, ngan demokrasina, demokrasi kiriman, ada yang menunggangi.

Semar: pek vocal, pek nyarita, ngan kudu demokratis jeung pancasilais, ameh dilindungi ku undang-undang. Lamun tindakana anarkis, tah eta tingali ayat, “Allah teu beukieun ka jalma nu nyieun karusakan di muka bumi”.

Dewala: atuh si cepot mah deer.. maen langlayangan make kawat kupling, jeprut weh pegat, ngait weh kana tihang listrik. Bledug teh..! tah etateh geus ngarugikeun ka bangsa jeung ka Negara. Bola weh…bola..!

Cepot: da hayang puas..!

Dewala: heueuh eta… kaleuleuwihi teh… Allah teu beuki ka jalma nu kaleuleuwihi, sakur nu rek ngarugikeun ka batur, cegah ku diri sorangan, ari enyamah daek ngaji..

Cepot: geuleuh atuh da ka batur..!

Dewala: tah eta.. geuleuh. Nu nyilakakeunmah.

Semar: sok tingkatkeun, lain aral.!. apan tadi ge: bi idznilah, bi qudrotilah, bi irodatilah, bi fadhlilah. Bi, bi, bi, bi, kalayan, kalayan, kalayan. Ari ieu di aku..! matak salametna jelma di dunya jeung di akhirat, dimana eta jalma geus boga ajian ngalengit..!

Cepot: ngaleungit dirina?

Semar: nu kitumah bangsat..

Cepot: naon atuh?

Semar: nyaeta jalma nu geus bisa ngaleungitkeun pengakuan tina dirina. ‘diri sasampiran, awak sasampaian, umur ukur gagaduhan, saliring-liring dumadi, satingkah jeung sapari pola, urangmah teu ngaboga-boga, lahaulaa walaquwwata illabillahil’aliyiladzim..

Cepot: heueuh ku jararauh wae, lahaula teh diartikeuna jadi nekat.

Semar: nekat kumaha?

Cepot: contona abi ngadupak batur, abi teu wani, ‘awas siah peuting, dikadek ku aing, lahaulaa weh aingmah.’ Tuh.. jadi nekat. Alhamdulilah jadi nuhun, assalamualaikum jadi punten. Da teu nyararambung..

Semar: salah kaprah eta teh, alatan ku teudaek mikir.

Cepot: Alhamdulillah pa ah.... nuntut elmu teh geuning teu kudu jauh.

Dawala: matak ceuk kolot baheula mah, “ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu aggang, nu caket geura rakeutan, nu deukeut geura deueusan, moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak, tingali aya naon jeung aya saha, tina diri sorangan, cirina satangtung diri, pek geura panggihan silaturahim the jeung diri sorangan, asyhaduanla angfusakum, saksian diri maneh , kumaneh weh. Sorangan”

(3)

BAMBANG JAYA SENTIKA & KYAI AJAR PADANG

Kyai: wilujeng sumping menak..!

Bambang: pangersa.. nampi nuhun, ditampi ku kaula.

Kyai: bade tumaros ieuteh, saha nami teh?

Bambang: kaula teh, Bambang Jaya Sentika.

Kyai: dimana linggih?

Bambang: justru kaula teh teu gaduh tempat.

Kyai: ah teu mungkin..!

Bambang: naha aki nyebut teu mungkin?

Kyai: biasana ari ditaroskeun tempatmah, aya weh…unggal jelema ge.

Bambang: kaula bieu nyebut teh teu boga tempat?

Kyai: muhun..!

Bambang: bujeng hingga kaula boga tempat, da kaula ge lain nu kaula, istuning ‘diri sasampiran, awak sasampaian, umur ukur gagaduhan, saliring-liring dumadi, saringkak jeung sapari-pola, kaulateh kagungan gusti’

Kyai: ee..e..e..! mawa ka jero yeuh budakteh.

Bambang: ari aki saha kakasihteh?

Kyai: ari katelahmah, ngaran aki teh Kyai ajar padang.

Bambang: oh Kyai ajar padang..!

Kyai: ari maksad menak kadieu teh aya naon?

Bambang: maksad kaula teh, bade naroskeun bab elmu nu teu acan kaharti ku kaula.

Kyai: oh..kitu

Bambang: kaula teh nuju haus ku elmu, lapar ku pangabisa.

Kyai: sae.. budak ngora mah kudu kitu.

Bambang: kaula the mendak katerangan.

Kyai: katerangan naon?

Bambang: ieu kateranganteh, sabda na kanjeng Rasul.

Kyai: kumaha eta dawuhanana?

Bambang: saur kanjeng Rasul “umat kami bakal jadi sababaraha golongan, anu katarima ku pangeranteh ngan hiji.”

Kyai: da enya..

Bambang: tah kaula teh rek naroskeun, golongan mana nu bakal katarima teh?

Kyai: katarima kusaha?

bambang: ku pangeran.

Kyai: sakitu?

Bambang: nu kadua, jalma nu iman jeung nu taqwa teh nu kumaha?

Kyai: jero hungkul ieu pertanyaan teh.

Bambang: katilu, naon hartosna iman, jeung naon hartosna taqwa? Sabab nu ku kaula didenge-denge ku kaula, ngan kudu i..man weh jeung taqwa, tapi bari teu dibejakeun naon eta iman, jeung kudu kumaha?

Kyai: jadi teu dibejakeun eta iman jeung taqwa teh?

Bambang: muhun.

Kyai: atuh boroning nu ngadenge eta katerangan, jigana nu nersngkeunage biheung apaleun, sabab karek sabatas maca hungkul.

Bambang: kaopat, naon pangna agama di ka kamanusakeun?

Kyai: ngan punten bilih salah.

Bambang: ah ulah bilih salah, sing jentre weh ki..!

Kyai: da aki teh sarua weh jelema, teu cicing dina sifat langgeng, teu cicing dina hiji martabat, entong boro ayeuna jeung isuk, ayeuna jeung jam hareup, jelemamah moal apal.

Bambang: cing atuh ki..! naha golongan mana nu bakal katarima teh?

Kyai: katarima kusaha?

Bambang: ku pangeran.

Kyai: da pangeranmah moal narima golongan.

Bambang: naha?

Kyai: tadi ceuk katerangan? kumaha cing sakali deui..!

Bambang: umat kami..

Kyai: umat kami..

Bambang: bakal jadi..

Kyai: bakal jadi..

Bambang: sababaraha golongan.

Kyai: keun neupi eta weh heula, ‘umat kami bakal jadi sababaraha golongan’

Bambang: enya..

Kyai: tah nu sababaraha golongan teh umatna.. eta the.!

Bambang: oh..umatna?

Kyai: umatna keneh etateh.

Bambang: ‘nu katarima ku pangeran ngan hiji’

Kyai: aya bahasa golongan didinya?

Bambang: teu aya..!

Kyai: berarti nu katarima the lain golongan.

Bambang: jadi nu kumaha atuh nu ditarima ku pangeran teh?

Kyai: nu iman weh.. jeung nu taqwa.

Bambang: enya..atuh ari kitumah carana.

Kyai: kahartos?

Bambang: kahartos.

Kyai: ieu mah misalna..

Bambang: kumaha?

Kyai: ayeuna golongan, misalna jadi 73 golongan nu katarima ngan hiji..! sabaraha hiji nu teu katarima?

Bambang: 72..!

Kyai: tuh geuning..salah

Bambang: naha?

Kyai: angger weh.. 73 nu teu katarimamah, sabab tadi ge lain golongan nu ditarimamah, tapi nu iman jeung nu taqwa. Ngan ieu iman jeung taqwa teh teuing aya digolongan mana..!

Bambang: ari jalma nu iman jeung nu taqwa teh nu kumaha?

Kyai: jelema nu salilana migawe kana parentah pangeran, jeung anu salilana ngajauhan larangan pangeran.

Bambang: oh..kitu

Kyai: enya.

Bambang: nu katilu. Naon hartosna iman jeung taqwa?

Kyai: hartosna iman teh percaya.. ngan percaya dimana geus nyaho jeung apal.

Bambang: percaya teh?

Kyai: percaya the dimana geus nyaho, geus apal, jeung geus nyata. Kakara percaya, ari can yakin mah ulah waka percaya,sabab bisi dibobodo kubatur.

Bambang: contona?

Kyai: “alhamdulillahi rabbil ‘aalamin” naon hartosna?

Bambang: “sadayana puji kagungan Allah, nu ngurus sadaya alam.”

Kyai: saha nu ngurus teh?

Bambang: nya Allah..

Kyai: tuh da salah..!

Bambang: naha emang ceuk anjeun saha?

Kyai: naha rek dikamanakeun kecap “kun fayakun” lamun pangeran kudu ngurus keneh mah?

Bambang: kan ceuk katerangan ge kitu. “sagala puji bagi Allah nu ngurus sadaya alam”

Kyai: ‘sadayana puji kagungan Allah, nu ngurus sadaya alam’

Bambang: enya..

Kyai: kumaha upami urang contohan..?

Bambang: kumaha contona?

Kyai: eta topi, kagungan bambang. Nu nutupan kana sirah” saha nu nutupan teh?

Bambang: nya topi..

Kyai: topi.?

Bambang: enya.

Kyai: yakin?

Bambang: yakin.

Kyai: tah “sadaya puji kagungan Allah, nu ngurus sadaya alam” jadi saha nu ngurus teh?

Bambang: nya Allah..!

Kyai: tuh geuning… singhoreng anjeun manusa nu goblog teh…!!

Bambang: eh.. naha kasar kitu geuning ki..?

Kyai: punten…! Goblog aki mah beda jeung goblog budak ngora,

Bambang: goblog aki emang kumaha?

Kyai: lain goblog kasar, jeung nyarekan, tapi aki mah goblog ieu ngandung harti lir ibarat ngaput baju teu make ukuran, kadang-kadanag sereg, kadang-kadang logor. Ari logor goblog tea, ari gobog teu mejehna, jadi anjeun jelema nu can meujeuhna. Bongan teu daek dikotektak, bongan da nuduhna kanu jauh.. bongan da nyawangna kanu anggang.. padahal ceuk katerangan “jelema dimana ngaji ulah kaluar tina dirina, lamun manusa ngaji kaluar tina dirina, maka bakal sasar eta manusa, mun di dunya geus sasar, bakal linglung ke di akhirat.”

Bambang: naha anu mana atuh nungurus teh?

Kyai: sategesna lain Allah tapi “puji” nu ngurus teh..

Bambang: puji?

Kyai: puji.

Bambang: kumaha kanyataannana?

Kyai: geura pek lamun anjeun ayeuna muji tangkal sampe, heug seukeutan, tuluy cecebkeun, tah bakal ngurus ka urang, geus sataun ala..!

Bambang: oh kitu nya..!

Kyai: puji dimana urang keur lempang, aya nu nangkring di jalan, carana muji teh ‘punten..’ ceuk nu nangkring teh ‘mangga wilujeng..!’ maka bakal ngurus eta jelema ka urang. Coba lamun teu nyebut ‘punten’, derr weh nu nangkring the jelemana geureuhan ‘eh siyah..jiga hayam wae, teu punten-punten acan lempangteh’. Nu leumpang babari kasinggung ‘ngomong naon siyah bieu teh?’, tungtungna pasea..weh..! tah eta ngaruksak sadaya alam.

Bambang: aduh..! le..res ari kitumah.

Kyai: ari carana muji, urang kudu ngahormat ka sasama manusa. hormateun teh aya tilu: kasaluhureun, kasapantareun, jeung kasahandapeun. ngahormat ka kasaluhureun.. keur tanyakeuneun jeung pentaeun,ngahormat ka sapantareun.. keur batur keueung jeung batur pakumaha, ngahormat ka sahandapeun.. keur bereeun jeung titaheun.

Bambang: leres pisan nya ki..?

Kyai: boroning muji ka sasama manusa..! ti kotok kudu di puji.

Bambang: naha ki?

Kyai: cing aki rek nanya..!

Bambang: naon?

Kyai: ti kotok nu kumaha nu geuleuh the?

Bambang: nu bau..?

Kyai: lain..

Bambang: nu medok?

Kyai: lain..

Bambang: nu kumaha atuh?

kyai: nu saeutik..! coba lamun tilu treuk? bakal jadi pupuk di sawah.

Bambang: leres pisan nya aki..!

Kyai: matak ulah ngewaan urangmah cu..! ulah geureuhan, ulah syirikan, pidik, dengki, kaniaya, jail, angguran geura prak geura hormat.

Bambang: leres ki..

Kyai: nu matak dordarna golongan ieu jeung itu, dilantarkeun parebut paham, parebut bener. Ari bener can kapimilik, eri pasea diheuleakeun.!

Bambang: leres pisan aki..

Kyai: contona:ceuk golongan ieu haram ngukus teh (meuleum menyan), ceuk golongan ieu heunteu. Bari padahal tiu kitu wae dipaseakeun..

Bambang: da enya atuh, ngukusmah haram..!

Kyai: haram?

Bambang: enya.

Kyai: ceuk saha?

Bambang: da puguh teu aya dina katerangan..!

Kyai: euweuh..?

Bambang: enya..!

Kyai: ari dina katerangan aya dawuhan kieu,

Bambang: kumaha?

Kyai: “hei manusa-manusa, teu meunang maneh ngukus, sabab ngukus teh haram” aya katerangan kitu?

Bambang: teu aya..!

Kyai: naha atuh pangeran teu ngaharamkeun tapi manusa ngaharamkeun?

Bambang: aduh.. enya atuh.

Kyai: jadi yakin.. ieu teh manusa na anu goblog.

Bambang: timbalan aki..! jadi ngukus the teu haram?

Kyai: heunteu.! Tah lamun aya jelema nu ngaharamkeun kanu ngukus, eta jelema teh jelema sasar.

Bambang? Etateh.?

Kyai: ari pangeran teu ngaharamkeun, ari manusa ngaharamkeun.

Bambang: ari nu sok ngukus?

Kyai: lamun nu sok ngukus (meuleum menyan), tapi niatna menta disalametkeun ku pangeran, menta dibere rizki ku pangeran, menta dibere rizki ka karuhun, menta disalametkeun ka karuhun. eta nu ngukus teh linglung..!

Bambang: naha nu ngukus disebut linglung?

Kyai: lamun niatna nu bieu..!

Bambang: apan aya kateranganana.. menta ka pangeran.

Kyai: naon?

Bambang: “prak araranjeun geura menta ka kaula.!”

Kyai: menta naon?

Bambang: nya menta rizki..!

Kyai: saha nu geus dibere ku pangeran?

Bambang: geuning batur ge barareunghar? Matak kitu ge geus dibere ku pangeran

Kyai: tanyakeun kanu beunghar, ‘ieu teh dibere ku pangeran, atawa meunang ikhtiar?’. Lamun enyamah dibere ku pangeran, tanyakeun, ‘sagede kumaha panangana pangeran teh?’. Sabab ari hukumna dibere teh: hiji nu mikeun, dua nu mere, tilu barangna. Jadi kudu kasaksi. Sabab kanyataanana, urang ka dunya the teu mawa nanaon..! cing ari anjeun jeung sampe, ka dunya heula mana?

Bambang: heula sampeu..

Kyai: heula sampeu?

Bambang: enya..!

Kyai: yakin?

Bambang: yakin.

Kyai: naha atuh menta deui ka pangeran..?

Bambang: na kumaha atuh?

Kyai: carana menta teh, geura pigawe parentahna, jeung geura jauhan laranganna. Sapertina urang haying boga sampeu, geura pelak sampeu, tuluy urus, ameh jadina alus. Jadi cara menta ka pangeran teh kudu daek ikhtiar.

Bambang: kumaha lamun urang menta disalametkeun ka pangeran?

Kyai: menta disalametkeun ka pangeran?

Bambang: enya..!

Kyai: kumaha lamun ceuk pangeran, “lamun maneh haying salamet, kudu bener weh hirup.!’ Sedengkeun geus aya pituduhnateh nyaeta al-Quran jeung as-Sunnah.

Bambang: ari eta menta rejeki ka karuhun?

Kyai: ari ceuk pamadeugan anjeun, saha karuhun the?

Bambang: jelema nu geus paeh..

Kyai: boroning menta rejeki kanu paeh, kanu hirup ge geus hese.

Bambang: lamun menta disalametkeun ka karuhun?

Kyai: kumaha lamun karuhuna baheulana urut jelema doraka, ‘boroning nyalametkeun sia, aing ge keur ripuh..!’ ceuk karuhun teh.

Bambang: naha kudu kumaha atuh tekadna dimana urang ngukus?

Kyai: tekadna ngukus teh, baca ku anjeun..! eta the simbul kana wujud, siloka kana awak, silib kana diri. Jeung ngukus the lan agama, tapi adat. Ngan tina adat kudu jadi pamadeugan.

Bambang: contona?

Kyai: ari rupa haseup?

Bambang: bodas.

Kyai: ari rupa areng?

Bambang: hideung.

Kyai: ari rupa seuneu?

Bambang: koneng.

Kyai: ari rupa ruhak?

Bambang: beureum.

Kyai: aya leuwihna ti eta?

Bambang: teu aya..!

Kyai: tuh geus opat rupa, nandakeun: amarah, lawamah, sawiyah, jeung muthma’inah.

Bambang: leres pisan atuh ki.

Kyai: Ari menyan the seungit.

Bambang: ari ceuk kaula mah bau jurig deuih..!

Kyai: geus panggih jeung jurig?

Bambang: encan.!

Kyai: tuh geus nipu maneh.. anjeun..! ari jeung jurig can panggih, ari ngambeuna eunggeus. Eta mah lain bau jurig, tapi kadorong tina rasa kangewa anjeun, ka manusa nu sok ngukus. Ari ngewa teh salah cu..!

Bambang: leres ki..!

Kyai: aya nu meuleum menyan, kaambeunateh seungit. Ari seungit teh karesep ghaib..

Bambang: karuhun?

Kyai: lain..! tapi karesep ghaib ‘ambeu’ nu aya tina irung urang. Cing ari ngambeu ti kotok bakal kumaha?

Bambang: bakal dipempet..!

Kyai: tuh.. ari nu bau mah teu beukieun geuning.! maksudna urang kudu saling seungitan, jeung saling majukaeun.

Bambang: muhun pisan atuh ki.!

Kyai: jeung jelema nu ngaharamkeun ngukus, etateh jelema sasar.

Bambang: naha nu ngaharamkeun ngukus disebut sasar?

Kyai: heueuh ari pangeran teu ngaharamkeun, tapi manusa ngaharamkeun?

Bambang: enya ceuk kaula ge pedah euweu katerangannana.

Kyai: euweuh?

Bambang: teu aya.

Kyai: cing aya katerangan kieu:

Bambang: kumaha?

Kyai: “hei manusa-manusa, geura arudud anjeun.!”

Bambang: teu aya..!

Kyai: naha atuh manusa beut ararudud?.meureun sarua weh..eta ge bid’ah. Geus ulah udud-udud acan, geus ulah dibaju-baju acan, lamun jelema loba kangewa.

Bambang: enya atuh..

Kyai: jadi urang iman the percaya dimana geus nyaho. Ari ngkus the adat karuhun urang. Karuhun teh mere bacaeun keur diri urang. Nu pentingmah, nu sok ngukus keunbae.. da moal nanaon.

Bambang: ari nu tara ngukus?

Kyai: nu tara ngukus? Keun bae.. da moal nanaon. Nu pentingmah nu sok ngukus jeung nu tara ngukus jelemana sing akur..! kapan pemerintahan ge geus nganjurkeun, yen urang the kudu ngahiji antara kasatuan jeung persatuan. Matak urang hijikeun.

Bambang: naon nu kudu dihijikeun?

Kyai: tekadna, ucapna, lampahna. Tah nu tilu ieu teh ulah pakia-kia tah nu tilu teh, kudu babarengan, ameh kaditunage runtut raut.

Bambang: enya..!

Kyai: nu matak didieu.. ceuk dina katerangan urang kudu ngucapkeun “Mahasuci Allah” 33x.

Bambang: enya..?

Kyai: subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Tuluy weh urang nyebutkeun kitu..!. kumaha lamun urang ngucapkeun “maha suci Allah” ku Allah dijawab, “heueuh sia nu kotorna”

Bambang: na kumaha contona?

Kyai: nu matak didinya ge 33, ari 33 the direndengkeun 3 jeung 3. Sabab dina wujud urang ge kabeh 33: 1 irung 2 ambeu 3 nungambeu, 1 panon 2 awas 3 nu awas, 1 ceuli 2 denge 3 nu ngadenge. Singkatnamah: 1 ucap 1 tekad 1 lampah. Hijikeun kabeh tah.. suikeun kabeh, kakara kaditunage ngaguluyur.

Bambang: ari hartosna taqwa?

Kyai: hartina taqwa teh, milih kana jalan anu hiji, nu lempeng turta bener.

Bambang: enya ki..!

Kyai: kahartos?

Bambang: karasa..

Kyai: nya sukur weh.. ari geus karasamah.

Bambang: tah ayeuna nu ka opat, naon pangna agama di kamanusa keun?

Kyai sabab manusa mah makhluq anu dibedakeun jeung makhluq nu lain. Diancikan akal, budi, pikiran, rasa, jeung perasaan. Sabab manusa mah kabeh sampurna. Benerna manusa the leuwih ti sato, jeung salahna manusa ge leuwih ti sato.

Bambang: naha jahatna manusa leuwih ti sato?

Kyai: leuwih..

Bambang: naha?

Kyai: cing nyatakeun..! ayeuna aya domba dimana maling sampeu, nya beuti na ongkoh, nya daun ongkoh, nya pagerna dirusak. Aya domba nu kitu?

Bambang: teu aya.!

Kyai: domba mah dimana maling sampeu ngan saukur daunna hungkul. Tapi jelema can beutina, tuluy daunna, jaba pagerna diruksak. Tuh jelema mah leuwih jahat ti batan sampeu.

Bambang: enya..nya.!

Kyai: ayeuna aya, boh sapi atawa munding nyokel jandela, tuluy maok tv jeung radio, neupikeun maehan nu boga imah?

Bambang: teu aya.

Kyai: jelema mah aya nya?

Bambang: aya.

Kyai: tuh jelema mah jahatna leuwih ti sato, jeung benerna oge leuwih ti sato.

Bambang: leres ki..!

Kyai: kaharti?

Bambang: kahartos pisan aki..

Kyai: matak ulah sasar, ulah linglung. Anu pentingmah taluktik diri ti kiwari, kotektak awak ti ayeuna. Sahubungan jeung katerangan, dimana manusa geus apal kana dirina, maka eta jelema bakal apal ka pangeran. Dimana jelema geus apal ka pangeran, maka baka ngarasa diri bodo. Lain bodo teu bias maca nuis, tapi bodonateh teu umakau, teu umaing, teu guminter, teu jumago, teu boga rasa ieu aing uyah kidul. Salilana sumerah jeung pasrah.

Bambang: enya?

Kyai: cing kaula rek nanyakeun, ari sumerah jeung pasrah kudu kasaha?

Bambang: nya kudu ka pangeran.

Kyai: ka pangeran?

Bambang: enya.

Kyai: pangeran the nu kagungan.

Bambang: enya.

Kyai: maenya ayeuna masrahkeun kanu kagunganana?

Bambang: jadi kudu kasaha atuh?

Kyai: apan matak itu di bikeun ka urang the, da geus teu butuheun..

bambang: naha kudu kasaha atuh?

Kyai: kudu kana hukum-hukum anjeuna.

Bambang: oh enya..!

Kyai: sumerah jeung pasrahteh kudu kana hukumna. Ayeuna lamun urang sumerah jeung pasrah ka pangeran, kumaha lamun pangeran ngajawab, “manehteh tong boro tina sumerahna, tina heunteuna ge da nu aing.!” Jadi pasrah mah kanu hukumna.

Bambang: hatur nuhun aki. Dina semet ayeuna kaula rek ngaku guru lahir jeung bathin.

Kyai: nuhun jang..!

SEMAR & SANGHIANG JAGAL RASA

Sanghiang: kaula rek nanya ka anjeun bapa semar?

Semar: nanya naon?

Sanghiang: ari manusa dijieuna tina naon?

Semar: manusa the tina mani nu ngajadi, matak di sebut manusa teh ma=mani nu ngajadi nusa= nu sarasa jeung nusa bakat4 komentar:

Agaga mengatakan...

tina dewi nila nigrum nya kang? sae.... hatur nuhun :)

Unknown mengatakan...

Punteun bade tumaros saur kolot,,,

Ari papat kalima panceur saurna aya di awak urang sorangan,,,???? Naon wae eta teh pa?????

Sareng poe 7 ,bulan 12 ,tahun 8,,,,, saurna aya keneh dina awak urang naon wae eta teh?????Punteun bade tumaros saur kolot,,,

Ari papat kalima panceur saurna aya di awak urang sorangan,,,???? Naon wae eta teh pa?????

Sareng poe 7 ,bulan 12 ,tahun 8,,,,, saurna aya keneh dina awak urang naon wae eta teh?????

Azhar Mario mengatakan...

Tarosken kanu masihan terang ucapan eta

Azhar Mario mengatakan...

Tarosken kanu masihan terang ucapan eta

Posting Komentar

Cara Memberi Komentar:
1. Isi Komentar Anda di kotak yang tersedia
2. Beri Komentar Sebagai: Klik Name/URL dan masukan Nama dan Alamat web anda
3. Kemudian klik Poskan Komentar

 
Powered by Blogger